stichting3d logo 2021

stichting3d logo 2021

  • Slide1

    Voor een financieel gezonde toekomst!

  • Slide 3
    We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.stichting-3d.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting-3D. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
 
Kamer van Koophandel
Stichting 3D staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27312435
 
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting-3D is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Aan de verstrekte informatie kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting-3D.
 
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting-3D te mogen claimen of te veronderstellen.
Stichting-3D streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dat de website(s) foutloos en/of ononderbroken functioneert wordt door Stichting 3D niet gegarandeerd. Stichting 3D en de (eventuele) derden/overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stichting 3D aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Stichting 3D worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website(s) van Stichting 3D
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
 
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.stichting-3d.nl op deze pagina.
 
E-mail
De informatie opgenomen in e-mails van (een medewerker van) Stichting 3D. Kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
Aan berichten die langs elektronische weg aan en door Stichting 3D verzonden zijn kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat er tijdens het transport fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen, hiervoor aanvaardt Stichting 3D geen enkele aansprakelijkheid. Indien er sprake is van overige mededelingen wordt u geadviseerd om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met Stichting 3D op te nemen.
nbbi met witte achtergrond    Erkend Leerbedrijf LinkedIn 3d
Copyright © 2023 | disclaimer
Bewindvoerder Stichting-3D